Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A www.malomszallastata.hu weblapjának Adatvédelmi Nyilatkozata.

 

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

A weblap a fenti törvény jogszabályi előírásainak betartásával kezeli a megadott személyes adatokat, a törvény előírásainak betartásával.

 

 1. A törvény hatálya

 

 1. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

 

(2) E törvényt a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett
adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell

 

 1. Az adatkezelés

 

 1. § (1) Személyes adat akkor kezelhető,
 2. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 3. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 4. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 5. a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges
 6. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Felhasználó:

A weblap felhasználója, látogatója mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi, bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit, továbbiakban Felhasználó

 

Adatkezelő: MUSHROOMS MALOMSZÁLLÁS TATA Vendégház, továbbiakban Adatkezelő

 

Adatkezelés célja:

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése a közöttünk létrejövő szerződéses kapcsolat létrehozásához szükséges és az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. Ajánlatkérés), annak kezdeményezésével adja meg. A honlap adatkezelője az önkéntesen megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Személyes adatok, illetve név nélküli látogatás:

Honlapunkon név nélkül, személyes adatai megadása nélkül böngészhet. A technikai működés során azonban a honlap automatikusan rögzít adatokat – mint a felhasználó látogatása, IP címe, a böngésző és az operációs rendszerének adatai, látogatás ideje, hossza, – melyekből a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat a látogatottsági statisztikákhoz. Ezek az adatok azonban nem tartalmaznak személyes adatokat, a felhasználó személyére nem mutatnak.

A honlap használhat úgynevezett “cookie” technikát, süti használata esetén sem gyűjtünk olyan információkat azonban, melyek személyesen azonosíthatják a látogatót. Az egyetlen személyes azonosító csak az ön által önként megadott információ. A sütiket, cookie-kat engedélyezheti vagy elutasíthatja internetes böngészője beállítása szerint, ez azonban korlátozhatja a honlap használhatóságát.

 

Ajánlatkérés

Ajánlatkérésnél Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR szerint személyes adatoknak minősülnek. Az adatok megadása ( név, cím, telefonszám, e-mail cím) önkéntes, adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez és, hogy az önkéntesen megadott személyes adatokat a szállásról távozás, kijelentkezés napjáig tároljuk. A valós adatok megadása a Felhasználó felelőssége. Az adatok kezelésében az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

A Felhasználó jogai:

Az adatvédelmi törvény értelmében joga van az általunk rögzített adatairól információt kérni. Joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ez azonban nem érinti a számlázási és könyvelési adatokat.

 

Adatkezelő jogi kötelezettsége:

 

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

 

Név: MUSHROOMS MALOMSZÁLLÁS TATA

Elérhetősége: 2890 Tata, Alkotmány utca 6.

Telefonszám: 06 20 364 2145 / 06 30 369 6210

e-mail cím: info@malomszallastata.hu

 

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség,) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


Az Adatkezelő az adatokat a számviteli fennálló kötelezettségének teljesítése érdekében a jelenleg hatályos 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

 

Szellemi tulajdon védelme:

A weblapon található tartalom, információs oldalak, grafikák, logó a szolgáltató tulajdonos és MUSHROOMS MALOMSZÁLLÁS TATA szellemi tulajdona. A Weblap tartalma, szolgáltatása, az azon megjelenő logó a Weblap Adatkezelő tulajdonosát illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Weblap előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Weboldal Adatkezelője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért, a rajta kívül álló okokból -internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodásért, kimaradásért és ezek következményeiért – semmilyen felelősséget nem vállal. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen ma-gatartások megvalósítója a felelős, ezért Weblap ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weblap birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

A Weblap által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weblap jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, Weblap jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

Amennyiben Weblap tudomására jut, hogy szolgáltatása keretén belül Felhasználó jogsértő információt helyezett el, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

 

Adatvédelem:

A MUSHROOMS MALOMSZÁLLÁS TATA Vendégház a szerverek üzemeltetőivel együtt technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, melyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak. Tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem bejelentés köteles, mivel az Adatkezelő és a Vendég között a megrendelés, foglalás során szerződéses ügyfélkapcsolati jogviszony jön létre.